• KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

   • Bài 1: Phân tích tài chính doanh nghiệp

    Phân tích tài chính DN là việc xác định những điểm mạnh và những điểm yếu hiện tại của DN để tính toán những chỉ số khác  nhau thông qua sử dụng những số liệu từ báo cáo tài chính của DN.

    Tùy vào loại hình kinh doanh và đặc thù của ngành nghề kinh doanh, cán bộ nghiệp vụ cần phải tìm ra được các mối liên hệ giữa các chỉ tiêu đã tính toán để đưa ra những nhận xét đánh giá về tình hình tài chính của DN ; một hoặc một số chỉ số là tốt cũng chưa thể kết luận là DN đang trong tình trạng tốt.
     

    Bước 1: Kiểm tra hồ sơ tài chính của DN:

    - Kiểm tra lại tính đầy đủ của hồ sơ về tình hình tài chính của DN của chủ đầu tư gửi đến có đúng, đủ theo quy định để phục vụ cho công tác thẩm định.

    - Kiểm tính đầy đủ, tính pháp lý của các báo cáo tài chính: có đủ số lượng báo cáo? có đủ chữ ký của người có thẩm quyền? báo cáo có được kiểm toán?

    Bước 2: Nắm thông tin về tình hình tài chính DN:

    - Về số vốn điều lệ thực góp của công ty

    - Về khả năng sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để tham gia góp vốn thực hiện dự án/phương án sản xuất kinh doanh.

    - Về tình hình tài chính của công ty thông qua các chỉ số tài chính.

    Bước 3: Tổng hợp tình hình tài chính tài chính của DN:

    Trên cơ sở tổng hợp tình hình tài chính tài chính của DN, cán bộ BL phải đưa ra được nhận định chung:

    - Tình hình tài chính DN thế nào? (tốt hay xấu);

    - Khả năng điều hành hoạt động kinh doanh thế nào?

    - DN có khả năng về vốn để thực hiện dự án không.

    Cụ thể bước 2 như sau :

    Các chỉ số thông dụng thường sử dụng hỗ trợ cho việc phân tích đánh giá tình hình tài chính của DN:

    I. Khả năng thanh toán:

    Nhiều DN bị rơi vào tình trạng phá sản vì thiếu vốn, vì vậy cần phải kiểm tra khả năng của DN có thể trả được các khoản nợ thương mại và hoàn trả vốn vay hay không là một trong những cơ sở đánh giá sự ổn định, vững vàng về tài chính của DN, thông qua các chỉ tiêu:

    1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát

             Tổng tài sản

    Ktq = ------------------------------------

             Nợ phải trả

    2. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn

    Hệ số này cho biết khả năng thanh toán các khoản nợ của DN. Hệ số này càng lớn thì khả năng thanh toán của DN càng tốt. Hệ số thanh toán nhỏ hơn giới hạn cho phép cho thấy sự thiếu hụt trong khả năng thanh toán, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch trả nợ của DN.

              Tài sản ngắn hạn

    Kng = ------------------------------------

            Nợ ngắn hạn

    Hệ số này càng lớn thì khả năng hoàn trả nợ ngắn hạn càng tốt. Ngược lại Hệ số này nhỏ hơn giới hạn cho phép sẽ cảnh báo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của DN gặp khó khăn, tiềm ẩn không trả được nợ đúng hạn.

    Hệ số này cho biết khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn của DN bằng tài sản ngắn hạn hiện có.

    3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh

                  Vốn bằng tiền, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn

    Knh = -------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Nợ ngắn hạn

    Hệ số này càng lớn thì khả năng hoàn trả nợ ngắn hạn càng tốt. Ngược lại, Hệ số này nhỏ hơn giới hạn cho phép cho thấy trong trường hợp rủi ro bất ngờ, khả năng trả nợ ngay các khoản nợ ngắn hạn thấp.

    Hệ số này phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của DN bằng tiền và các chứng khoán ngắn hạn có thể chuyển đổi nhanh thành tiền mặt. Chỉ số này cho biết khả năng huy động các nguồn vốn bằng tiền để trả nợ vay ngắn hạn trong thời gian gần như tức thời.

    II. Tính ổn định và khả năng tự tài trợ

    1. Hệ số thích ứng dài hạn của TSCĐ

       Tài sản dài hạn

    Ktu = -------------------------------------------------

            Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn

    2. Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu

    Hệ số này phản ánh việc sử dụng vốn hợp lý của chủ đầu tư, hệ số này không được vượt quá 100%. Nếu hoạt động kinh doanh của DN vẫn ổn định, hệ số này càng nhỏ càng an toàn; nếu hệ số này > 100 cho thấy DN đã đầu tư tài sản dài hạn bằng những nguồn vốn có kỳ hạn ngắn (Ví dụ: như vay ngắn hạn)

    Dòng tiền sẽ trở nên không ổn định, tiềm ẩn sự bất ổn định trong điều hành tài chính của DN. Nên đánh giá hệ số này đồng thời với hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu.

             Tài sản dài hạn

    Kts = -----------------------------------

           Vốn chủ sở hữu

    3. Hệ số nợ

    Hệ số này cho thấy mức ổn định của việc đầu tư tài sản bằng nguồn vốn chủ sở hữu, những khoản đầu tư vào TSCĐ có thể được tái tạo như mong muốn từ vốn chủ sở hữu vì những khoản đầu tư như vậy thường cần một khoản thời gian dài để tái tạo; hệ số càng nhỏ càng an toàn, phản ánh sự chủ động định đoạt về tài sản của chủ đầu tư.

    Xác định hệ số này để đánh giá mức độ đảm bảo nợ vay bằng nguồn vốn chủ sở hữu :

          Nợ phải trả

    Ncsh = ---------------------------------

            Vốn chủ sở hữu

    4. Hệ số vốn chủ sở hữu

    Hệ số này cho thấy khả năng thanh toán nợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu; hệ số này càng nhỏ thì giá trị của vốn chủ sở hữu càng lớn vì nguồn vốn CSH là nguồn vốn không phải hoàn trả, cho thấy khả năng tự chủ về tài chính của DN càng tốt.

    Tuy nhiên nếu tỷ lệ này càng cao thì có một khả năng lớn là DN đang không thể trả được các khoản nợ theo điều kiện tài chính thắt chặt hoặc có sự kém cỏi trong quản lý, hoặc dòng tiền của DN sẽ kém đi do gánh nặng từ việc thanh toán các khoản lãi vay.

    Trong trường hợp giải thể DN, hệ số này cho biết mức độ được bảo vệ của các chủ nợ.

           Vốn chủ sở hữu

    VCSH = ----------------------------------------------

          Tổng Nguồn vốn

    Nguồn vốn này không cần được hoàn trả lại, vì vậy hệ số này càng cao, DN càng được đánh giá cao. Về cơ bản hệ số này có mục đích đánh giá như hệ số nợ. Hệ số vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn dùng để đo lường sự ổn định của việc tăng vốn.

    Bổ sung vào vốn góp bởi các cổ đông và các khoản dự trữ vốn thì vốn chủ sở hữu cũng góp phần tạo ra dự trữ cho vốn điều lệ và phần thặng dư (kể cả thu nhập giữ lại của DN).

    5. Đối với DN đề nghị bảo lãnh vay vốn thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, cần lưu ý thêm:

     Đánh giá sự hợp lý trong việc bố trí cơ cấu tài sản, nguồn vốn của DN thông qua các chỉ số:

    + Tỷ suất đầu tư vào TSCĐ = TSCĐ/ Tổng tài sản (%)

    + Tỷ suất đầu tư vào TSLĐ = TSLĐ/ Tổng tài sản (%)

    Các chỉ số này cho biết tỷ trọng đầu tư vào các loại tài sản của DN , xu hướng biến động của Tổng tài sản qua các kỳ báo cáo, tính hợp lý trong việc bố trí về cơ cấu tài sản của DN tuỳ theo đặc điểm hoạt động kinh doanh của DN.

    So sánh đánh giá việc tăng giảm nợ ngắn hạn, nợ dài hạn có tương ứng với việc tăng giảm tài sản lưu động, tài sản cố định không, để đánh giá việc bố trí cơ cấu nguồn vốn dài hạn và ngắn hạn có hợp lý không.

    ( Còn tiếp )

    Nguồn Stock24h.vn

  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    SHB 8,070 0 16.4
    CVNM2014 0 7,670 2.65
    VND 0 4,550 26.1
    AGR 0 4,200 11.25
    HAG 3,350 0 5.53
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    11,530: Thành viên
    1,160,432: Lượt truy cập
    14: Đang truy cập