• KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

   • Bài 7: Vốn cố định

    Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp. Tài sản bằng tiền phải luôn có tiêu chuẩn về giá trị, trong đó tài sản cố định gồm TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình.

    1. Khái niệm tài sản cố định:

    Tài sản cố định là những tư liệu lao động đáp ứng hai tiêu chuẩn sau:

    -  Thời gian sử dụng: Từ một năm trở lên

    -  Tiêu chuẩn về giá trị: Phải có giá trị tối thiểu ở một mức nhất định do Nhà nước quy định phù hợp với tình hình kinh tế của từng thời kỳ (theo chế độ kế toán ban hành theo quyết định 15/2006/BTC thì TSCĐ có giá từ 10.000.000 trở lên).

    2. Phân loại TSCĐ:

    a) Cách phân loại thông dụng nhất là theo hình thái biểu hiện, TSCĐ được chia thành 2 loại: TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình.

    * TSCĐ hữu hình: Là những tài sản có hình thái, vật chất, được chia thành các nhóm sau:

    - Nhà cửa, vật kiến trúc.

    - Máy móc, thiết bị.

    - Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn.

    - Thiết bị, dụng cụ quản lý.

    - Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm.

    - Các TSCĐ hữu hình khác.

    * TSCĐ Vô hình:

    - Là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện những lượng giá trị lớn mà doanh nghiệp đã đầu tư, liên quan đến nhiều chu kỳ kinh doanh.

    Bao gồm các loại sau:

    - Quyền sử dụng đất

    - Chi phí thành lập doanh nghiệp

    - Chi phí về bằng phát minh sáng chế

    - Chi phí nghiên cứu phát triển

    - Chi phí về lợi thế thơng mại

    - Quyền đặc nhượng

    -   Nhãn hiệu thươ ng mại…..

    b) Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng, có các loại:

    - TSCĐ đang dùng

    - TSCĐ chưa dùng

    - TSCĐ không cần dùng và chờ thanh lý

    c) Phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế

    d) Phân loại TSCĐ theo mục đích sử dụng

     Biên Tập CLB

  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    SHB 8,070 0 16.4
    CVNM2014 0 7,670 2.65
    VND 0 4,550 26.1
    AGR 0 4,200 11.25
    HAG 3,350 0 5.53
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    11,530: Thành viên
    1,160,326: Lượt truy cập
    6: Đang truy cập