• ART

     • 10.3

     • -0.3 (-2.83%)

    • Tham chiếu 10.6
     Mở cửa 10.7
     Cao nhất 10.8
     Thấp nhất 10.2
     Khối lượng 4,240,302 cp
     Cao nhất 52 tuần 12.7
     Thấp nhất 52 tuần 2.4
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 5,229,775.7 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành