• ABS

     • 5.7

     • -0.03 (-0.52%)

    • Tham chiếu 5.73
     Mở cửa 5.74
     Cao nhất 5.74
     Thấp nhất 5.65
     Khối lượng 26,380 cp
     Cao nhất 52 tuần 26
     Thấp nhất 52 tuần 5.16
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 35,372 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành