• Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang

     • DGC

     • 51.3

     • 0 (0%)

    • Tham chiếu 51.3
     Mở cửa 51.5
     Cao nhất 51.6
     Thấp nhất 50.8
     Khối lượng 123,410 cp
     Cao nhất 52 tuần 254.8
     Thấp nhất 52 tuần 49.4
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 140,189.67 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành