• ACG

     • 40.2

     • 0.2 (0.5%)

    • Tham chiếu 40
     Mở cửa ---
     Cao nhất 40.9
     Thấp nhất 40.2
     Khối lượng 1,750 cp
     Cao nhất 52 tuần 64
     Thấp nhất 52 tuần 33.4
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 2,159.67 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành